Dr. Halmos Péter ügyvéd honlapja

társasági jog irodánk fő profilja a társaságok – gazdasági társaságok, speciális társaságok, egyesületek, alapítványok - teljes életútját végigkísérő jogi tevékenység ellátása: alapítás (cégalapítás), átalakulás (beolvadás-összeolvadás, szétválás..), üzleti tárgyalások, társasági szerződések módosítása, hatósági eljárások, bírósági eljárások, végelszámolás, felszámolás előkészítése, Szmsz, belső ügyrendek kidolgozása, tőkeemelés, alaptőke leszállítása, üzletrész-átruházás, jogi tanácsadás nyújtása, szerződések, cégiratok, okiratok elkészítése, ellenjegyzése.

Cégek és egyéb szervezetek teljes körű jogi ügyintézését tartós megbízatás esetén átalánydíj ellenében is vállaljuk


ingatlanjogirodánk legjelentősebb tevékenységei között szerepel az ingatlanokkal kapcsolatos okiratszerkesztés, adásvételi, ajándékozási, csereszerződések, bérleti, haszonbérleti, lakáslízing és egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések elkészítése, ingatlanra vonatkozó megállapodások okiratban történő rögzítése. Irodánk folyamatos kapcsolatot tart fenn a piacon lévő hitelintézetekkel, így pénzintézeti hitel felvételével megvalósuló ingatlanszerzés kapcsán biztosítjuk, hogy a hitelintézet számára szükséges elemeket tartalmazzák a szerződések és ezáltal zökkenőmentessé, illetve gyorsabbá tehetjük az ügyintézést. Teljes körű tanácsadást nyújtunk a kapcsolódó adó és illetékfizetési kötelezettség tekintetében. Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban ellátjuk jogi képviseletét, vállaljuk tulajdoni lapok és térképkivonatok beszerzését.

Ingatlanokkal kapcsolatos peres, egyéb eljárások során képviselet ellátása.


családi jogházassági vagyonjogi szerződések készítése, élettársak közötti vagyonjogi viszonyok rendezése, házassági bontóperekben való képviselet, házassági vagyonközösség megszüntetése iránti perek, apasági perek, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos perek, tartásdíj iránti igény érvényesítése, egyéb családjoggal kapcsolatos iratok készítése, eljárások lefolytatása.


öröklési jogvégrendeletek, öröklési szerződések készítése, képviselet ellátása hagyatéki eljárásban, és esetlegesen felmerülő peres eljárások során


munkajogmunkaviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés. Ezen területen egyaránt kínálunk szolgáltatásokat a munkáltatók és a munkavállalók részére is, munkaszerződéseket, illetve munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb dokumentumokat, belső szabályzatokat, kollektív szerződéseket készítünk, valamint véleményezünk. Ellátjuk munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli és peres úton történő képviseletét. A munkajog területén felmerülő kérdésekben jogi tanácsadást nyújtunk.


büntetőjogtöbbek között vagyon elleni és gazdasági, továbbá közlekedési bűncselekmények vonatkozásában ellátjuk teljes körű jogi képviseletét.


egyébEgyéb: Szerződések előkészítése, szerkesztése, már meglévő szerződések véleményezése: megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, bérleti szerződés, használati, haszonbérleti szerződés, ingatlannal kapcsolatos szerződések, kölcsön és hitelszerződések, tartási és életjáradéki szerződések, atipikus szerződések…


A már említett munkajogi, családjogi pereken, polgárjogi pereken, örökléssel kapcsolatos eljárásokon kívül ellátjuk képviseletét, gazdasági jogi perekben, közigazgatási eljárások során, sajtóhelyreigazítási, kártérítési ügyekben, fizetési meghagyásos eljárások, gyámhatósági eljárások során, birtokháborítási eljárások kapcsán és egyéb hasonló jellegű eljárásokban.

Dr. Halmos Péter, jog
 
Dr. Halmos Péter, jog